1. Begripsomschrijving

PMT: PMT Ground Crew Training Centre BV, PMT Cargo Smartpoint BV, PMT Cargo Security BV, PMT Dangerous Goods BV
Klacht: een schriftelijke uitlating van ongenoegen, door relatie of diens vertegenwoordiger als zodanig kenbaar gemaakt aan PMT
Klager: een relatie of diens vertegenwoordiger die een klacht uit
Klachtenfunctionaris: een door het kantoor aangewezen persoon die belast is met de registratie, afhandeling en analyse van de geuite klacht

PMT verklaart dat onderhavig klachtenreglement van kracht is:

2. Doelstelling

De doelstelling van het PMT klachtenreglement is:

– het vastleggen van een procedure om op klachten van relaties binnen zo kort mogelijke termijn op een constructieve wijze te reageren;
– het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van relaties vast te stellen;
– behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
– verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

3. Procedure
– Klager kan een klacht indienen die zowel betrekking hebben op het eigen personeel van PMT als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden, die in opdracht van PMT werkzaamheden hebben verricht.
– De indiening van de klacht gebeurt schriftelijk of per e-mail. De klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van de klacht binnen tien werkdagen en geeft daarbij de klager informatie over de interne klachtenprocedure.
– De klacht wordt niet in behandeling genomen indien dit een situatie betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht, heeft plaatsgevonden.
– Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt, zowel aan klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft, toegezonden.
– Klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verder te nemen maatregelen.
– Een kopie van de schriftelijke afhandeling van de klacht wordt één jaar bewaard.

4. Contactgegevens
– Klachtenfunctionaris: naar aard van de ontvangen klacht. In te dienen via info@cargosecurity.nl.

adminvl

vlaco_r@hotmail.com