1. Begripsomschrijving

PMT: Ground Crew Training Centre B.V.
Aanmelder: diegene die zichzelf, dan wel een ander, aanmeldt voor een cursus
Cursist: diegene die zal deelnemen aan de cursus

Vrijblijvend informatie aanvragen
Bij het opvragen van vrijblijvende informatie komen er (wederzijds) geen rechten of plichten tot stand. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing na aanmelding voor een cursus.

2. Aanmelding

 1. Aanmelding geschiedt telefonisch, per e-mail of door inzending van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier.
 2. PMT stuurt na ontvangst van de aanmelding een bevestiging van de inschrijving per e- mail of per post.
 3. PMT is niet verplicht te onderzoeken of het aanmeldingsformulier is ondertekend door een bevoegd persoon.
 4. Door aanmelding verklaart de aanmelder dat de cursist voor een securitytraining in het bezit is van een geldige VOG.

3. Lesmateriaal

 1. PMT verzorgt het lesmateriaal. Het lesmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de cursist. PMT behoudt zich nadrukkelijk het eigendoms- en auteursrecht voor op al het verstrekte materiaal.

4. Tarieven

 1. Tarieven voor de cursussen zijn gepubliceerd op de website www.cargosecurity.nl en op te vragen bij PMT.

5. Annulering

 1. Annulering dient schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend het moment waarop PMT het bericht van annulering ontvangt.
 2. Bij annulering binnen een periode van 10 kalenderdagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij annulering eerder dan 10 kalenderdagen voor aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd.
 3. De aanmelder kan schriftelijk of per e-mail verzoeken om een cursus op een later tijdstip te volgen dan was overeengekomen. Aanmelder dient schriftelijk of per e-mail, en zonder enig voorbehoud te verklaren, dat hij zal deelnemen aan de eerstvolgende cursus die gegeven wordt na de cursus waarvoor hij zich had aangemeld. Het verschuldigde cursusgeld dient op basis van de datum van de eerste aanmelding tijdig te worden voldaan.
 4. PMT behoudt zich het recht zonder opgaaf van reden een cursus te annuleren. Bij annulering wordt gestreefd dit tien kalenderdagen voor de geplande aanvang van de cursus bekend te maken. Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.

6. Privacy

 1. Registratie van persoonsgegevens is onderworpen aan de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000.

7. Aansprakelijkheid

 1. Zowel de cursist als de aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de cursist tijdens de cursusduur veroorzaakte schade aan eigendommen van PMT of derden. Hieronder valt echter niet schade welk een direct gevolg is van de te verrichten cursusactiviteiten.

PMT is uitsluitend aansprakelijk, als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld, of die van haar leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid van PMT is beperkt tot de door haar verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering. Deze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien er sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de maand, voorafgaand aan het incident, is betaald.

8. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op elke offerte en overeenkomst tussen PMT en de aanmelder/cursist zijn de Algemene Voorwaarden alsmede Nederlands recht van toepassing.

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de aanmelder/cursist en PMT exclusief worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem.

9. Wijziging voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door PMT worden gewijzigd. PMT zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van PMT.
adminvl

vlaco_r@hotmail.com