Sedan 2017 tillhandahåller vi screenings tjänster för flygfrakt i Sverige. Tillsammans med vår partner i Sverige ”I-sec” erbjuder vi olika screenings metoder för flygfrakt. PMT tillhandahåller Explosive Detection Dog-tjänsterna i detta samarbete.

Vi började med holländska EDD-hanterare och hundar och levererar våra tjänster till Sverige regelbundet. Nu har vi 2 platser i Sverige, en i Malmö och en i Arlanda (flygplatsplats nära Stockholm). PMTs anläggningar tillhandahåller inte bara hundhandlare utan också för flera hundar.

PMT startade ett svenskt företag för att kunna hålla jämna steg med den växande efterfrågan på EDD-screening och för att kunna utbilda våra egna svenska team på olika sätt för att screena flygfrakt.
Under tiden anställde vi vår första svenska handlare; att utbildas i Nederländerna, att certifieras i Belgien och att arbeta i Sverige. Innan början av 2020 börjar vi också med vår andra svenska EDD-hanterare. Båda kommer att arbeta med två hundar och betjäna våra kunder på plats.

Det kommer också finnas en holländsk hanterare närvarande för att stödja uppstarten, träna och ge råd till de svenska teamet. På detta sättet är vi mer flexibla för att anpassa oss efter våra kunders önskemål. Samarbetet med I-sec är fortfarande grunden för vår EDD-tjänst i Sverige.

Utöver PMT-screenings tjänster erbjuder vi även utbildning och expertis inom luftfartssäkerhet. Intresserad?
Skicka ett mail till kmohebi@cargosecurity.se säkerhetsansvarig PMT Sweden.

Since 2017 we provide screening services for Airfreight in Sweden. Together with our partner in Sweden I-sec, we offer different screening methods for airfreight. PMT provides the Explosive Detection Dog services in this cooperation.

We started with Dutch EDD handlers and dogs, travelling to Sweden on regular basis. By now we have 2 locations in Sweden, one in Malmὃ and one in Arlanda (airport location close to Stockholm). Both locations have facilities not only for the doghandlers but also for multiple dogs.

PMT started a Swedish company to be able to keep up with the growing demand for EDD screening and to be able to train our own Swedish teams in different ways to screen aircargo.

In the meantime we employed our first Swedish handler; to be trained in the Netherlands, to be certified in Poland and to work in Sweden. Before the beginning of 2020 we also start with our second Swedish handler. Both will be working with two dogs, servicing our clients on location.

There will be a Dutch handler present as well, to support the startup, train and advise the Swedish teams. That way we are more flexible to adapt to our client’s wishes. The cooperation with I-sec is still the foundation of our EDD-service in Sweden.

Next to screening aircargo PMT also offers training and expertise in the field of aviation security.

Interested? Send an email to kmohebi@cargosecurity.se security manager PMT Sweden.